Česká reflexivní deagentizace v diachronním pohledu

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

JIŘÍ PERGLER

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-967-2 (print)

ISBN 978-80-7308-968-9 (online: pdf)

Rok vydání: 2020 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 462 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 530,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Stará škola

Tisk: Tiskárna PROTISK s. r. o.

Tématem této knihy je reflexivní deagentní konstrukce v češtině, tedy gramatická konstrukce tradičně označovaná jako zvratné pasivum, v níž je sloveso užito v reflexivní formě a pozice syntaktického subjektu není obsazena agentem. Konstrukce je nahlížena především z perspektivy diachronní. V teoretické části jsou dosavadní poznatky o této konstrukci zasazeny do kontextu mezinárodní (především typologické) literatury orientované na problematiku reflexivity a deagentnosti i literatury teoretické (především gramatikalizační), část analytická pak představuje materiálový výzkum užívání zkoumané konstrukce v českých textech z 15.-17. století. Analýza se soustředí na jednotlivé morfosyntaktické, sémantické i pragmatické rysy zkoumané konstrukce a identifikuje typické kontexty, v nichž se užívala. Zvláštní pozornost je přitom věnována víceznačným užitím, která jsou z diachronního hlediska klíčová, neboť odpovídají potenciálním zdrojovým kontextům předpokládaného gramatikalizačního procesu.