O vydavatelství

Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vydává odborné monografie, učební texty a vědecké časopisy z oblasti humanitních oborů. Knižní publikace vycházejí v sedmi edičních řadách: Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis (reprezentativní práce všech společenskovědních oborů), Fontes (historické práce), Humanitas (práce z oborů věd o společnosti a věd o vzdělávání), Medium (středověké texty v kvalitních překladech), Mnemosyne (uměnovědné práce), Trivium (práce z filologických a filozofických oborů) a Varia (grantové publikace). Vydavatelství dále vydává patnáct časopiseckých titulů a distribuuje publikace a časopisy připravené jednotlivými katedrami a ústavy fakulty, včetně filozofických a filologických periodik Acta Universitatis Carolinae.

V součinnosti s Ediční komisí FF UK vydavatelství zajišťuje zejména přípravu a realizaci edičního plánu – výrobu publikací a časopisů – skladování a distribuci, rozesílání povinných výtisků a nabídkovou povinnost – agendu ISBN, ISSN, DOI a začleňování fakultních časopisů do vědeckých a dalších databází – fungování internetového obchodu – správu majetkových autorských práv k zaměstnaneckým dílům a dalším dílům vydávaným fakultou či za účasti fakulty.

Vydavatelství FF UK se každoročně účastní největšího domácího veletrhu Svět knihy a veletrhu malých nezávislých nakladatelů Knihex. Každý druhý rok vydává Katalog publikací FF UK, každý rok aktualizuje elektronický katalog Open Access časopisů FF UK Journals 2021/2022.