Ediční komise

Působnost a pravomoce

Ediční komise je poradním orgánem pro oblast ediční činnosti fakulty. Stanovisko ediční komise je nezbytným podkladem pro zařazování titulů do edičního plánu Vydavatelství FF UK a do edičních řad realizovaných univerzitním nakladatelstvím Karolinum (AUC Philosophica et Historica, AUC Philologica, ostatní periodika, knižní tituly a skripta). Její činnost upravuje Jednací řád a dále pak Zásady ediční činnosti a procesní stránky výroby publikací vydávaných Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze.

Kontakty

seznam členů

Kontakt: edicni@ff.cuni.cz

Na činnosti ediční komise se podílí:

  • Mgr. Ondřej Pittauer – vedoucí vydavatelství

Garanti edičních řad:

  • Řada Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis: doc. Mgr. Michael Špirit, Ph.D.
  • Řada Trivium: Dr. phil. habil. Jindřich Karásek, Dr.
  • Řada Fontes: doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D.
  • Řada Medium: PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
  • Řada Mnemosyne: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
  • Řada Humanitas: Zora Hesová, M.A., Ph.D.