Varia

Ediční řada pro práce Filozofické fakulty UK

Podmínkou pro vydání publikace je, že autor zajistí financování z grantových prostředků nebo výzkumných záměrů a kompletní redakční zpracování textu. Vydavatelství FF UK poskytuje nakladatelský servis (sazba, tisk, distribuce).

Vydávání publikací v ediční řadě Varia se řídí Zásadami ediční činnosti a procesní stránky výroby publikací vydávaných Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, zejména body 2–3 a 8.

Grafickou podobu této ediční řady navrhl František Štorm.

  

Vydané svazky:

2022

Mezikulturní dialog. Slovinské stopy v českém prostředí

2021

100 František /Jorge Listopad

Od Gigiri po Kakumu. Tlumočení a jeho role v moderní keňské společnosti

V čase odkvétání. Československo a Jugoslávie v období pozdního socialismu, 1969–1989

Raněnovověka bohemikální hagiografie o českých patronech

2020

Islámská čítanka. Studijní antologie arabského islámského písemnictví

Čeština jako cizí jazyk na Dálném východě

Pensar o passado, compreender o presente, idealizar o futuro

2019

Korpusy v jazykovém vyučování II.

Česká společnost 21. století se nedomluví s cizinci. Co na to říkají komunitní tlumočníci?

Jak se tlumočilo a tlumočí v Namibii. Pohled na mezijazykovou a mezikulturní komunikaci v Namibii od dob koloniálních až po současnost

Jazyk jako fetiš. Texty o Češích a českých Němcích 1880–1948

Hledání subsaharských identit v románové tvorbě. Antologie subsaharského frankofonního románu

Rozpravy o identitách ve frankofonním prostoru subsaharské Afriky. Soubor rozhovorů a esejí

Zamyšlení nad africkými identitami zobrazenými v básnickém prostoru

Novinář Karel Havlíček a jeho evropské ohlasy

Dva indické „cestopisy“

2018

Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky II. Metafory, stereotypy a kulturní rozrůzněnost jazyků jako obrazů světa

Segmentální plán češtiny

Rizika jinakosti. Kulturní opozice před rokem 1989 jako předmět výzkumu.

Slovanské spisovné jazyky od teorie k praxi. Formování jazykového vědomí a postojů k jazyku

War Employment and Social Policies in the Protectorate Bohemia and Moravia 1939–1945

Překlad prostředků mluvenosti v beletrii. Stoletá historie překladu Maupassantovy povídky L’Ivrogne

2017

Praindoevropština I. Mluvnice, II. Dodatky

Arabský román. Vznik a vývoj uměleckého žánru (1830–1930)

Paleografická čítanka mongolského písma klasického období (17.–20. stol.)

Al-haraka baraka. Strukturně-variační pohled na středověká arabská přísloví a rčení

Vyučování cizího jazyka. Terminologický slovník

Popis staročeské apelativní deklinace (se zřetelem k automatické morfologické analýze textů Staročeské textové banky)

Trans-Atlantic Migration. Czech and Scandinavian Perspectives on History, Literature, and Language

Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky. Schémata a stereotypy v mluvených a znakových jazycích

Hungarobohemica Pragensia. Studie k 60. narozeninám Evžena Gála / Tanulmányok Gál Jenő 60. születésnapjára

2016

Kultura svépomocí. Ekonomické a politické rozměry v českém subkulturním prostředí pozdního státního socialismu a postsocialismu

Kultura a totalita IV. Každodennost

Andragogika a vzdělávání dospělých. Vybrané kapitoly

Vícejazyčnost. Český, polský a německý jazyk, literatura a kultura v komparaci

Vedle sebe šli jsme dálnou poutí… Vzpomínky ze života dvou bratří

Čeština a ruština v kontaktu. Metody a výsledky terénního výzkumu nabývání druhého jazyka u rodilých mluvčích ruštiny v českém prostředí

Vektory kulturního vývoje: identity, utopie, hrdinové

Podoby Židů v literatuře doby romantismu v českých zemích. Komentovaná antologie textů

Hlasy míst. Prostor, místo a geografie ve světové poezii

Hans Peter Hallbeck: Über die Mission der Brüder in Südafrika. Edice zprávy prvního švédského misionáře u Hotentotů z roku 1823

Trojí tvář Váchánu. Proměny tradičního způsobu života horalů žijících na území Afghánistánu, Tádžikistánu a Pákistánu

Bibliografija po sopostavitel’nomu izučeniju russkogo i češskogo jazykov

Usvojenije vtorogo jazyka v složnom jazykovom okruženii literaturnyje i neliteraturnyje raznovidnosti nemeckogo i češskogo jazykov

Počátky novodobých literatur a metamorfózy romantismu u jižních Slovanů, Rumunů a Albánců

Chetitská čítanka

Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje

Dvarim meatim. Studie pro Jiřinu Šedinovou

Kultura a totalita III. Revoluce

Jak čtou Romové. Kvantitativní výzkum úrovně čtenářské gramotnosti romských žáků

2015

Prekolonialismus, kolonialismus, postkolonialismus. Impéria a ti ostatní ve východní a jihovýchodní Evropě

Pouť mého života

„Prima to bývalo a prima je to i teď!“ Memoáry k 50. výročí založení katedry sociologie na FF UK

Ekonomika v souvislostech

Na cestě k westminsterskému statutu. Velká Británie, dominia a proměna Britského impéria v letech 1907–1931

2014

Prozodické spisy raného obrození

Pragmalingvistika a osvojování češtiny jako cizího jazyka

Kultura a totalita II. Válka

Druhý a cizí jazyk: Osvojování a vyučování. Terminologický slovník

Current Challenges of Central Europe: Society and Environment

Fonetická identifikace mluvčího

Sto let slovenistiky na Univerzitě Karlově v Praze. Pedagogové a vědci ve stínu dějin

Transfer inovací. Patenty, licence a celní úlevy v meziválečném Československu

„Jedna si jedina moja domovina?“ Etno-demografické proměny Bosny a Hercegoviny v letech 1945–2013

Komunikační přístup a učebnice češtiny pro nerodilé mluvčí

Uzel na kapesníku. Vzpomínka a narativní konstrukce dějin

Tradice a proměny. Mýtus, historie a fikce v Asii

Novými cestami. Kosovo v letech 1958–1969

2013

Analysis and Comparison of Forms and Methods for the Education of Older Adults in the V4 Countries

Osudná kniha. Tři prózy z doby reformace

Kultura a totalita. Národ

Jazyk jako stigma? Analýza chybovosti textů romských žáků 9. ročníků základních škol praktických

Zkušenosti a vztahy. Lotyšská a česká společnost ve 20. století

Vědění a učení v globalizovaném světě: Aktéři a změny

Když začínáme mluvit… Lingvistický pohled na rané projevy česky hovořícího dítěte

Teoreticko-metodologické výhledy současné lingvistiky

Uplatnění absolventů oboru překladatelství a tlumočnictví v praxi

Žákovský korpus češtiny a evaluace jeho chybové anotace

Legionáři v roli diplomatů. Československo-čínské vztahy 1918–1949

Klasická korejština

Kniha Laozi. Překlad s filologickým komentářem

Jazykové právo a slovanské jazyky

La cuestión autobiográfica en el Siglo de Oro

2012

Měnící se společnost?

Z Prahy proti Titovi! Jugoslávská prosovětská emigrace v Československu

Kašubština v jazykovém kontaktu

Stručná mluvnice praindoevropštiny

Tradicija purizma u hrvatskom jezikoslovlju

2011

Hnewo Teyy. Posvátná kniha Nuosuů