Things and Thought

Kontakty mezi střední Evropou a Středomořím hrály vždy významnou roli v bádání o středoevropské době železné, a to jako významný prvek interpretační ale rovněž narativní. Navzdory tomu se nikdy nestaly předmětem samostatné podrobné studie. Předkládaná monografie se zabývá kontakty mezi Středomořím a střední Evropou ve 4.-1. století př. Kr. na základě rozboru a kontextualisace veškerých dostupných pramenů písemných ale především archeologických. Jádrem knihy je studium předmětů středomořského původu nalezených ve střední Evropě (Čechy, Morava, východní Bavorsko, dolní Rakousko a západní Slovensko) a datovaných do 4./3.-1. stol. př. Kr. Předmětem diskuse jsou i kulturní vlivy a technologické výpůjčky. Ve výsledku přináší studie komplexní prohled na problematiku a četná nová zjištění nejen o vlastním předmětu bádání ale zároveň vrhá nové světlo i na některé aspekty archeologie mladší doby železné ve střední Evropě.