Things and Thoughts. Central Europe and the Mediterranean in the 4th-1st centuries BC

Since the beginnings of research into the Central European Iron Age, interactions of the region with the Mediterranean played an important role in the interpretation of various archaeological phenomena but also and importantly as narrative elements. However, they rarely became a subject of study in their own right. The present volume investigates the contacts between Central Europe and the Mediterranean in the 4th – 1st centuries BC based on the complex analysis and contextualisation of all the available written and more importantly archaeological sources. Not only does it bring new information on the topic itself but it also sheds new light on various aspects of the Central European Late Iron Age archaeology.

Kontakty mezi střední Evropou a Středomořím hrály vždy významnou roli v bádání o středoevropské době železné, a to jako významný prvek interpretační, ale rovněž narativní. Navzdory tomu se nikdy nestaly předmětem samostatné podrobné studie. Předkládaná monografie se zabývá kontakty mezi Středomořím a střední Evropou ve 4.-1. století př. Kr. na základě rozboru a kontextualizace veškerých dostupných písemných, ale především archeologických pramenů . Jádrem knihy je studium předmětů středomořského původu nalezených ve střední Evropě (Čechy, Morava, východní Bavorsko, dolní Rakousko a západní Slovensko) a datovaných do 4./3.-1. stol. př. Kr. Předmětem diskuse jsou i kulturní vlivy a technologické výpůjčky. Ve výsledku přináší studie komplexní pohled na problematiku a četná nová zjištění nejen o vlastním předmětu bádání, ale zároveň vrhá nové světlo i na některé aspekty archeologie mladší doby železné ve střední Evropě.

Koupit v e-shopu