Muslimové, a ne mohamedáni! Ke kořenům bosňáckého národního hnutí v letech 1878–1918

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

MIHAD MUJANOVIĆ

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-766-1

ISBN 978-80-7308-820-0 (online: pdf)

Rok vydání: 2018 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 245 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 330,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Stará škola

Tisk: Typodesign, s. r. o.

Kniha se zabývá proměnami muslimské pospolitosti (dnešních Bosňáků) v Bosně a Hercegovině za rakousko-uherské okupace mezi lety 1878 a 1918. V kontextu utváření moderních středoevropských a balkánských národů je blíže rozebrán politický, společenský a demografický vývoj komunity, včetně rozvoje spolkového života a náboženských, kulturních a vzdělávacích institucí. Retrospektivním pohledem stojí habsburská správa nejsevernější osmanské provincie na začátku dlouhého, ve své podstatě nejistého a nejednoznačného, ale nakonec přece jen úspěšného procesu národního sebeuvědomování slovanské muslimské komunity v Bosně a Hercegovině a takzvaném Sandžaku. Výklad je rozdělen do více analytických částí, které v hrubých rysech kopírují ustálený model studia národních hnutí v Evropě. Za stmelující teoretické východisko je bráno modernistické paradigma, které národní ideu spojuje se změnou společenských, hospodářských a politických okolností a s nástupem modernity, přičemž se opírá o koncept jak konstruktivistický, tak instrumentalistický.

Ukázka: