Sovětizace sociálního státu. Lidově demokratický režim a sociální práva občanů v Československu 1945–1960

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

JAKUB RÁKOSNÍK

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-303-8

ISBN 978-80-7308-797-5 (online: pdf)

Rok vydání: 2010 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 504 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 395,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

Práce postihující klíčové období formování československého sociálního státu, jehož důsledky jsou patrny do dnešních dní, je rozčleněna do tří tematických okruhů. První se zabývá především sociologickou teorií a standardními typologiemi sociálního státu, do jejichž rámce zařazuje východoevropský model, importovaný do ČSR po roce 1951. Druhý je věnován společenským procesům, jež ovlivňovaly možnosti sociální politiky a institucionální výstavbu sociálního státu. Jedná se především o analýzu proměn politického systému, hospodářství a sociální struktury. Autor věnuje zvláštní pozornost problematice mobilizace pracovních sil, která představuje základní determinantu podoby sociálního zabezpečení v tomto období. Třetí část knihy je analýzou jednotlivých institutů sociální ochrany obyvatelstva a tendencí jejich dlouhodobého vývoje. Jde především o problematiku sociálního pojištění, sociální pomoci, zdravotnictví či bytové politiky. Na základě studia pramenného statistického materiálu je vývoj v Československu zařazen do obecnějšího evropského kontextu. Kniha do jisté míry překvapivě ukazuje, že i po roce 1948 dokázala ČSR v některých ukazatelích dosahovat vynikajících výsledků; v celku však její sociálně zabezpečovací systém začal ztrácet efektivitu, a to zvláště s rostoucími problémy plánované ekonomiky od konce padesátých let.

 

Ohlasy v médiích:

Socialistické Československo jako sociální stát. Inspirativní práce o teorii a vývojových tendencích sociálního státu (Soudobé dějiny 1/2012, s. 114-123)

Knihovnička (Dějiny a současnost, 2011/10)

Recenze (Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 2011, Vol. 47, No. 1)

Komunistické devastace –díl první zdravotnictví (ziegler.blog.idnes.cz, 12. 7. 2010)

Výběr Salonu (Salon Práva, 5. 8. 2011)