Vzdělávání dospělých mezi politikou, ekonomikou a vědou. Politika vzdělávání a učení se dospělých v éře globálního kapitalismu

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

MARTIN KOPECKÝ

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-493-6

ISBN 978-80-7308-827-9 (online: pdf)

Rok vydání: 2013 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 168 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 190,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: T.A. Print, s.r.o.

Vzdělávání dospělých se v současné době stalo globálním fenoménem, patří k proklamovaným prioritám rozhodujících ekonomických a politických aktérů soudobého světa. Z oblasti, která byla od 19. století chápána především jako sféra snah o spravedlivější společnost a seberealizaci, se v posledních desetiletích stal předmět politik sledujících cíle ekonomického růstu a adaptace lidí na podmínky globálního kapitalismu. Publikace zkoumá, jakými cestami se tak stalo, ukazuje na sociální důsledky uvedených skutečností a zamýšlí se nad možností formulace alternativ aktuálně převládajících podob vzdělávání dospělých. Sociálně a kulturně kritický přístup uplatněný v publikaci není aplikován jen na vzdělávací politiku, ale i v širším kontextu veřejných politik (mj. sociální) a rozboru dalších oblastí, v nichž vzdělávání a učení se dospělých hrají významnou roli (např. pracovní život nebo občanství). Zachycen je rovněž problém ekonomizace vzdělávání a jeho role v ospravedlňování sociálních nerovností. Hlavní inspirací pro uplatněný přístup je kritická teorie společnosti.