Usvojenije vtorogo jazyka v složnom jazykovom okruženii literaturnyje i neliteraturnyje raznovidnosti nemeckogo i češskogo jazykov

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

ULIANE BESTERS-DILGER – HANA GLADKOVA (eds.)

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-662-6 (print)

ISBN 978-80-7308-663-3 (online: pdf)

Rok vydání: 2016 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 341 stran

Jazyk: ruský (resumé rusky, česky)

Doporučená cena: 295,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

 

Kolektivní monografie představuje výsledky bilaterálního výzkumného projektu podpořeného vědeckými agenturami Německa a České republiky. Vychází z pozorování řečového chování ruskojazyčných imigrantů, kteří žijí na území České republiky a Německa, a tvoří tam jednu z nejpočetnějších menšin. Publikace je založena na rozsáhlém terénním průzkumu rusky mluvících obyvatel obou zemí. Soubor respondentů, kteří byli zařazeni výzkumu, čítá 61 osob v německé části projektu a 71 osob v české části. Sběr materiálu probíhal paralelně pomocí stejných metod: byl vypracován dotazník, jehož účelem bylo získání co nejúplnějších informací o jazykovém životopise respondentů. Členové kolektivu ve spolupráci s rodilými mluvčími námi zkoumaného L2 (němčiny, češtiny) provedli s respondenty řízený rozhovor, který byl v potřebné míře přepsán do písemné podoby. Monologický projev respondentů s minimálním ovlivňováním ze strany tazatelů byl elicitován pomocí metody reprodukce krátkého němého filmu. Tento materiál tvoří východisko pro většinu statí dané monografie. Mnozí autoři kromě toho použili ve svých příspěvcích výsledky ústních a písemných testů (gramatické testy, C -test) organizovaných souběžně. Monografie je výstupem grantového projektu Nabývání druhého jazyka u rodilých mluvčích ruštiny v českém prostředí ve srovnání s německým financovaného DFG v Německu a Grantovou agenturou ČR v Česku. Kniha vychází paralelně s anglickým vydáním Besters -Dilger, J. – Gladkova, H. (eds.) Second Language Acquisition in Complex Linguistic Environments. Russian native speakers acquiring standard and non -standard varieties of German and Czech. Linguistik International, Band 38, Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH. 2016.