Recenze na knihu Střední Evropa Rudolfa Chmela

V časopise Slovenská literatúra, roč. 66, 2019, č. 4 vyšla recenze Ireny Bilińské na publikaci Střední Evropa Rudolfa Chmela:

„Kolektívna monografia Střední Evropa Rudolfa Chmela. Studie k 80. narozeninám, ktorú edične pripravili Mira Nábělková a Jana Pátková (okrem nich na príprave knihy spolupracovali Marián Sloboda, Matúš Guziar a Ema Katrovas), je venovaná životnému jubileu Rudolfa Chmela, literárneho vedca, editora, esejistu, diplomata a politika, vysokoškolského pedagóga, zakladateľa slovakistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. (…) Zaradené štúdie odzrkadľujú profesijný portrét jubilanta ako literárneho vedca a propagátora tradícií česko-slovenských literárnych, kultúrnych i politických vzťahov. Nadradený ideovo-kultúrny rámec vypĺňajú state, ktoré oscilujú medzi idealizovanou kreáciou strednej Európy Milana Kunderu a jeho neskoršími kritikmi. Obsahové jadro daného rámca tvoria slovensko-české a česko-slovenské presahy v oblasti kultúry, literatúry a politiky. Viaceré z prezentovaných textov kriticky „chmelovsky“ prehodnocujú kultúrne a historické javy v česko-slovenskom priestore, s poukázaním aj na ich stredoeurópsky rozmer.“

Celý text recenze je volně přístupný na webu: sav.sk (PDF)