Matěj Václav Kramerius: Dva indické „cestopisy“

Publikace přináší první úplnou edici dvou dosud prakticky nedostupných „fiktivních cestopisů“ Matěje Václava Krameria. Texty z let 1803–1804, v nichž autor seznamuje českého čtenáře počátku 19. století s reáliemi Indického subkontinentu a Šrí Lanky a které jsou vůbec prvními česky psanými zprávami srovnatelného rozsahu o těchto zemích, představují zároveň významný reprezentativní vzorek česky psané osvícenské didaktické literatury a svědčí o autorově programové snaze po vzdělávání a aktivní osvětě – či přímo „osvěcování“ – venkovského čtenářstva. Vlastní text edice je doplněn podrobnými komentáři, jejichž úkolem je především identifikace četných indických reálií a také vysvětlení množství „aktuálních“ dobových narážek, s nimiž oba texty hojně operují; edice je též vybavena diferenčním slovníčkem, usnadňujícím četbu raně obrozenského textu. Závěrečná studie Jiřího Hubáčka mapuje obraz Indie v českojazyčné produkci konce 18. století, na jehož základě vymezuje význam a funkce obou předkládaných Krameriových textů a zasazuje je do kontextu dobového evropského myšlení o Indii.

Matěj Václav Kramerius (12. 2. 1753 – 22. 3. 1808) byl jedním z předních představitelů národního obrození. Znám je především jako zakladatel novodobé české žurnalistiky. Své noviny, jež několikrát změnily název, redigoval (a z větší části také sám psal) v letech 1789–1808. Byl však také významným propagátorem josefínského osvícenství (Kniha Josefova, 1784, Kšaft aneb poslední vůle Josefa Druhého, 1790). Roku 1790 založil Českou expedici, první ryze český nakladatelský a vydavatelský podnik vůbec, v němž poté publikoval své četné knižní práce. Jejich úkolem byla především didaxe venkovského čtenáře v ryze praktických záležitostech (Večerní shromáždění dobrovické obce, 1801, Dobrá rada v potřebě nebo Krátké vypsání života Davida Opatrného, 1803), ale také edice starých českých literárních děl (Letopisové trojánští, 1790, Šimona Lomnického z Budče Krátké naučení mladému hospodáři, 1794). Významné místo v jeho produkci zaujímá též literatura cestopisná, kladoucí si ve své době za cíl podat zábavnou formou souhrn informací o celém tehdy známém světě.

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (PDF)