Vyšlo speciální číslo časopisu Fórum sociální práce – „Kontexty transformace sociální a zdravotní péče“

Transformace sociální a zdravotní péče do podoby, která by ctila hodnoty lidské jedinečnosti a důstojnosti, zahrnovala nové poznatky lékařské a technologické, reagovala na demografický vývoj a byla ekonomicky udržitelná, je důležitou výzvou současnosti. Předkládáme vám číslo, ve kterém se věnujeme širšímu kontextu tohoto procesu, jehož studium je jedním z dílčích úkolů mezioborového excelentního výzkumu KREAS na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. U nás je zájem o vývoj koncepcí a forem, na kterých staví současná reforma psychiatrické péče, minimální, a práce Jakuba Střelce o širších souvislostech dějin psychiatrie v Evropě po roce 1945 je proto v tomto ohledu velmi inspirativní.
Jan Randák se zabývá sociální politikou vůči Romům v období socialismu. Pavla Kodymová se ve své sondě obrací ještě dále do historie, do období konce 19. a začátku 20. století, kdy odborníci začali věnovat pozornost nezletilým pachatelům trestných činů a přihlížet k jejich duševnímu stavu a celkové životní situaci, což posléze vedlo rozvoji preventivních opatření.
Odborná sdělení naproti tomu prezentují nejnovější trendy v sociální a zdravotní péči. Obsáhlý rozhovor, který vedl Ondřej Krupčík a Marie Kuklová s pracovnicemi týmu včasné intervence, Ivou Stoklasovou a Lucií Vojtkovou, se týká mladých a mladistvých se závažným duševním onemocněním.  Paliativní péče a gerontologie se u nás intenzivněji rozvíjejí až v posledních pár desetiletích; zprávy z konferencí informují o současných teoretických i praktických počinech těchto multidisciplinárních aplikovaných disciplín. Poslední příspěvek je symbolickým propojením historie se současností. Představujeme v něm pozoruhodnou práci rakouského historika lékařství Haralda Salfellnera o pandemii španělské chřipky v letech 1918 až 1920. Autor před lety s údivem zjistil, že o pandemii považované za největší zdravotní katastrofu 20. století neexistují v následnických zemích Rakouska-Uherska žádné odborné studie, a rozhodl se to napravit. Autor popisuje dobu, kdy se konstituovala naše republika včetně státní zdravotní a sociální péče, tj. kontext odlišný od dnešního, ale vzhledem ke skutečnosti, že lidská mysl dělá stále stejné chyby při vyhodnocování událostí přesahujících běžnou zkušenost a odhadu rizik, je to čtení výsostně současné.