Česká a slovenská periodika v Argentině

Publikace představuje dějiny českého a slovenského tisku v Argentině a seznamuje s 45 tituly česky a slovensky psaných periodik vydávaných převážně v Buenos Aires. První část knihy přibližuje v pěti kapitolách vývoj krajanského a exilového tisku v chronologickém pořadí. Zařazuje tisk do dobového kontextu argentinských i československých dějin, včetně světových konfliktů, které výrazně ovlivňovaly podobu a rozsah českého a slovenského tisku v zahraničí. kapitoly reflektují i vývoj českého a slovenského přistěhovalectví do Argentiny, formování a proměny krajanské komunity, které se bytostně odrážely právě v tiskové produkci. Kapitola o slovenském separatistickém tisku přináší nové informace o dosud přehlížených souvislostech českého a slovenského soužití Argentině. Druhou část publikace tvoří soupis českých a slovenských krajanských a exilových periodik vydávaných v Argentině. Jedná se o encyklopedický výklad ke každému titulu, který rámcově nastiňuje jeho historii. Předkládaná publikace je ve výzkumu českého a slovenského tisku v Jižní Americe v celosvětovém kontextu prozatím nejucelenější, čerpá z několikaletého výzkumu v knihovnách a archivech v ČR, na Slovensku, v Argentině, USA a Německu. Z pohledu dnešního čtenáře může být zajímavé sledovat na příbězích novin osudy jednotlivců a skupin lidí, kteří se ocitli daleko od domoviny a pokoušeli se v novém neznámém prostředí realizovat své sny a plány. Mnozí byli nuceni své sny pohřbít v návalu každodenního opatřování živobytí, jiní je zkusili aspoň krátce realizovat, část jich byla víceméně úspěšná, avšak dobové politické události jim plány překazily. Někteří objevili až v zámoří svůj talent, jiní ho nedokázali či vlivem okolností nemohli rozvíjet. Mnohým dalším krajanský tisk pomáhal naplňovat čtenářské ambice a uspokojoval jejich potřebu slova v rodném jazyce. Studium tak vzdáleného a dnes skoro zapomenutého příběhu česky a slovensky psaného tisku v Argentině je důležité i pro dnešní krajany v cizině, kteří sice využívají možnosti virtuálního světa, ovšem jejich každodennost je zakotvena v jiném prostředí a kontakt mezi sebou a s domovinou řeší s podobnou potřebou a náruživostí jako předváleční a pováleční čeští a slovenští přistěhovalci v Jižní Americe.