Souhrnná a tematická cvičení k nácviku výslovnosti a mluvené češtiny pro cizince

Jitka Veroňková

Cvičebnice obsahuje řadu poslechových cvičení s nácvikem artikulace a různé typy cvičení pro hlubší nácvik percepce (např. identifikace jednotek a jejich porovnávání, doplňování hlásek či delších úseků, slovosled). Nácvik artikulace je veden snahou docílit u nerodilého mluvčího češtiny srozumitelného a plynulého projevu jako celku. Část lexikální zásoby použité ve cvičeních vychází z vybraných tematických oblastí (např. dny v týdnu, měsíce, číslovky, ale také zdvořilostní fráze či česká přísloví). Pozornost je věnována vztahu grafické a zvukové stránky češtiny. Artikulační cvičení jsou doplněna o širší instrukci, případně vstupní komentáře s jednoduchým výkladem. Všechna cvičení jsou ozvučena – text je propojen s internetovou aplikací, uživatel tak může využít i další funkce, které jsou v aplikaci pro dané cvičení k dispozici. Cvičebnici lze využít jako doplňkový materiál v jazykových kurzech při práci ve skupině i s jednotlivci, ale také při samostudiu. Výběr řečového materiálu počítá jak s uživateli na úrovni začátečníků, tak s pokročilejšími studenty.

Online aplikace

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (PDF) – připravujeme