Počátky novodobých literatur a metamorfózy romantismu u jižních Slovanů, Rumunů a Albánců

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

M. ČERNÝ – A.JENSTERLE-DOLEŽALOVÁ – J. HORÁKOVÁ – I. MIKUŠIAK – M. K. NEDVĚDOVÁ – J. OTČENÁŠEK – P. VINŠ

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-646-6 (print)

ISBN 978-80-7308-647-3 (online: pdf)

Rok vydání: 2015 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 475 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 395,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

 

Kolektivní monografie Počátky novodobých literatur a metamorfózy romantismu u jižních Slovanů, Rumunů a Albánců prezentuje současný stav vědeckého poznání předních českých a v ČR působících slavistů a balkanistů o pojetí romantismu v balkánských literaturách (bez řeckého a tureckého písemnictví). To vše na pozadí rozvoje národních hnutí jako základu utváření moderních balkánských národů. Jedná se o interdisciplinární práci, která se snaží vytvořit plastický obraz proměn této oblasti Evropy tak, aby se český čtenář snadněji orientoval nejen v problematice 19. století, ale aby i lépe pochopil kořeny často bouřlivého vývoje Balkánu též ve 20. století a době současné. Součástí výkladu tak není jen sledování rozvoje literatur, které se v té době rychle „modernizují“, zbavují se pozdně středověkých reliktů (kronikářská díla, chrestomatie starších textů, didakticko-náboženské publikace apod.), definitivně opouštějí již mrtvou univerzálnost církevně-slovanského jazyka (Bulharsko, Makedonie), či složité utváření nových pravopisných pravidel, ale celkový kontext bouřlivých společenských a politických změn. Nesporná výhoda této publikace spočívá v pokud možno co nejobjektivnějším náhledu na tuto problematiku z pozice „nezúčastněné“ České republiky, neboť obdobné práce balkánského původu bývají zatíženy různými ustálenými stereotypy v pohledu na sebe sama i na sousedy. Text je doplněn ilustračním materiálem, zjednodušenými mapami, které pomohou českému čtenáři lépe se v proměnách Balkánu orientovat, a vybranou bibliografií členěnou podle národních literatur.