Z Prahy proti Titovi! Jugoslávská prosovětská emigrace v Československu

 

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

ONDŘEJ VOJTĚCHOVSKÝ

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-428-8 (print)

ISBN 978-80-7308-604-6 (online: pdf)

Rok vydání: 2012 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 696 stran

Jazyk: český (resumé anglicky, bosensky)

Doporučená cena: 395,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárna Protisk, s. r. o., České Budějovice

 

Koncem června 1948 se v Bukurešti sešli zástupci členských stran Informačního byra, aby jednali o situaci v Komunistické straně Jugoslávie. Výsledný dokument nazvaný Rezoluce o situaci v KSJ hrubě napadl jugoslávské vůdce a vyzval tzv. zdravé síly k jejich odstranění. Tím se rozhořela sovětsko-jugoslávská roztržka, během které jugoslávské vedení obstálo a svou zemi úspěšně vyvedlo ze sovětského mocenského orbitu. Rezoluce Informbyra vnesla ovšem rozkol do řad jugoslávských komunistů. Josip Broz Tito a jeho spolupracovníci však proti vzniku vnitrostranické opozice ihned tvrdě zasáhli a tzv. informbyrovce podrobili brutální represi. Centra opoziční činnosti se tak v létě roku 1948 začala organizovat za hranicemi. Kniha se zabývá složitými a rozmanitými osudy skupiny jugoslávské tzv. informbyrovské emigrace, která se ustavila v Praze. Zhruba sto padesát jugoslávských komunistů, mezi nimi např. Anton Rupnik, Josip Milunić či Teodor Balk, se prvních pět let v pražském exilu připravovalo na převzetí moci ve vlasti. Od druhé poloviny padesátých let pak emigranti řešili dilema, zda se vrátit domů či se trvale usadit v zahraničí, a s tím spojené otázky dalšího politického působení. Autor ozřejmuje jednu část dosud málo prozkoumané oblasti výzkumu diktatury KSČ, kterou byla podpora zahraničních komunistů. Na základě detailní analýzy československých a jugoslávských archivních dokumentů sleduje nejen činnost emigrace, ale též aspekty života cizinců v komunistickém Československu. Ukazuje také, jak významně tato v širším povědomí málo známá „imigrační vlna“ vstoupila do československého a českého veřejného života.

 

Ohlasy v médiích:

S Ondřejem Vojtěchovským o Titově Jugoslávii a dnešním Balkánu (rozhovor v A2, 17/2019)

Frustrovaní bojovníci proti Titovi (Soudobé dějiny 1-2/2014, s. 224-226)

Tokovi Istorije 2-2013 – Beograd – recenze Z Prahy proti Titovi!

ActaHistriae 21_2013-4_recenze Z Prahy proti Titovi!

Pražští odpůrci „krvavého psa“ (Lidové noviny, 7. 9. 2013)

Recenze (Paměť a dějiny 2013/3)

Recenze (Slovanský přehled 1-2/2013)

Recenze (Historie – Otázky – Problémy 2/2012)

Iz “komunističke Ženeve“ uz Staljina protiv Tita (Hrvatska riječ, 27. dubna 2013)