Františkánský kontext teologického a filosofického myšlení

Koupit v e-shopu

PETR HLAVÁČEK ET AL.

Europaeana Pragensia 4

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta / FILOSOFIA, Praha 2012

ISBN 978-80-7308-436-3

434 stran česky

310 Kč

Další svazek projektu Historia Franciscana, jehož cílem je poskytovat publikační platformu aktuálnímu františkánskému bádání v České republice, je rozdělen do tří oddílů. První, nazvaný programaticky „Theologia et Philosophia“, představuje hlavní část, odkazující k názvu celé tétomonografie. Čtenář zde nalezne deset hutných studií, které jsou sondami do františkánské teologie a filosofie od 13. do 20. století. Druhý oddíl, nesoucí titul „Ars et Memoria“ cílí především na umělecké a kulturní projevy ve františkánském kontextu, jež byly též zároveň zhmotněním tehdejšího teologického a filosofického myšlení. Chronologicky se tentokrát pohybujeme zejména v pozdním středověku a raném novověku. Třetí oddíl, pojmenovaný „Missio et Controversia“, jen zdánlivě uniká tématu, který jsme si vytýčili názvem naší knihy. Dotýká se totiž teologie aplikované v praxi, a to právě některými aktivními členy františkánské řeholní rodiny, ať už šlo o jejich činnost a kontroverze uprostřed arabských muslimů nebo křesťanů jiných tradic a vyznání.