Národnostní menšiny v Československu 1918–1938. Od státu národního ke státu národnostnímu?

Koupit v e-shopu

ANDREJ TÓTH – LUKÁŠ NOVOTNÝ – MICHAL STEHLÍK

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta; nakladatelství Togga

ISBN 978-80-7308-413-4

Rok vydání: 2012 (1. vydání)

Vázaná vazba (V8) s přebalem. Formát 165 x 240 mm

Rozsah: 722 stran

Jazyk: český (resumé česky, anglicky, německy, francouzsky)

Doporučená cena: 690,- Kč

Obálka a typografie: Jana Vahalíková

Sazba z písma Fedra: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

Konec první světové války přinesl podstatnou změnu politické mapy středoevropského prostoru. Československý stát, je­hož definitivní hranice potvrdily mírové smlouvy, dostal do vínku složitou část dědictví svého předchůdce – rozmanité národnostní složení svých obyvatel. Přitom té­měř jedna třetina z nich svůj nový domov odmítala a obtížně se s ním identifikovala; jednalo se především o Němce, Maďary a Poláky. Ještě před prvními řádnými parlamentními volbami byly na konci února 1920 přijaty národnostně „jednobarevným“ Revoluč­ním Národním shromážděním základní zákony, především ústavní lis­tina a jazykový zákon, na jejichž základě se Němci, Maďaři a Poláci stali příslušníky národnostních menšin, resp. státními občany jiného než československého jazyka. Zmíněné normy zaručovaly všem zástupcům národnostních minorit, které tvořily téměř 30 % obyvatelstva, rozsáhlá práva potvrzená skutečností, že republika musela do svého právního řádu inkorporovat ustanovení tzv. menšinové smlouvy. Spory, zda tak učinila způsobem dostatečným, však přetrvávaly téměř po celou dobu existence první republiky. Monografie Národnostní menšiny v Československu 1918– 1938 sleduje klíčové otázky a problémy, s nimiž se republika musela potýkat: za­členění menšin do fungování státu, přístup státní sprá­vy a samosprávy k zástupcům národnostních minorit, jejich vztah a identifikace s novým státem. Kniha analyzuje z různých aspektů otázku, nakolik úspěšně se nový a na rozdíl od monarchie nepoměrně menší stát vypořádal s postavením menšin na bázi budované moderní občanské společnosti s výraznými individuálními právy.

Ohlasy v médiích:

Hovory o hledání – S autory knihy Národnostní menšiny v ČSR v letech 1918 – 1938 (Český rozhlas 6, 15. 11. 2012)

Nová monografie odhaluje postavení menšin za první republiky (iForum, 7. 11. 2012)

Rezensionen (Bohemia_54_2014)

Ukázka: