Literatura a sociálno. Bourdieu, Williams a jejich pokračovatelé

Monografie se zaměřuje na dva současné směry sociálně kontextového studia literatury: teorii literárního pole Pierra Bourdieua a kulturní materialismus Raymonda Williamse a Alana Sinfielda. Českému čtenáři je představuje jako komplementární modely: teorie literárního pole počítá s existencí relativně autonomního mikrosvěta literatury, zatímco kulturní materialismus vychází z přesvědčení o plném začlenění literárního textu do široce chápaného sociálna. Pojednána je nejprve Bourdieuova teorie literárního pole a současné postbourdieuovské přístupy (Viala, Boschettiová, Dubois, Sapirová, Casanova, Lahire, Meizoz, Lagasnerie), které autor využívá ke kritice této teorie z její vnitřní perspektivy. Poté se věnuje kulturnímu materialismu: základním pojmům Williamsovy teorie kultury a literatury a dále Alanu Sinfieldovi, u něhož se problematika posouvá do roviny sexuální disidence, a vzniká tak pozoruhodná varianta literárních queer studií. Závěr tvoří kritická komparace obou směrů literárněvědného myšlení, soustředící se na otázky historicity, textu jako události, singularity, produkce a recepce, problém formy a sebereflexivitu bádání.

Mgr. Josef Šebek, Ph.D. (* 1980) je literární teoretik. Působí na Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK. Zabývá se především sociálně kontextovými přístupy k literatuře, mediálními aspekty literárněvědného myšlení a moderní a postmoderní literaturou a kulturou. Společně s Richardem Müllerem připravil knihu Texty v oběhu. Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře (2014), s Petrem A. Bílkem uspořádal sborník Česká populární kultura (2017). Stati publikoval v odborných časopisech, kolektivních pracích a sbornících. Věnuje se také překládání odborné literatury a redigování oborových časopisů.