Žena v českém tradičním obrazu světa. Etnolingvistická studie

Autorka se v této práci z oblasti etnolingvistiky, disciplíny zaměřené na vztah jazyka a kultury, zabývá rekonstrukcí obrazu (stereotypu) ženy v češtině, tj. odhalováním struktury stereotypových charakteristik v jazyce a kultuře spojovaných se ženou. Jde přitom především o obraz tradiční, utvářený po staletí ještě před dramatickými proměnami společnosti (i role ženy) v moderní době. Analýza dokladů z české slovní zásoby (včetně frazeologie) a textů lidových písní, drobných folklorních žánrů i klasické české literatury vedla k identifikaci a charakteristice čtyř specifických poloh jazykového obrazu ženy, vydělených z hlediska tří aspektů (profilů) – věku, vzhledu a společenské role: mladá dívka (panna), manželka, matka a stará žena. Každá z nich nese jak rysy pro stereotyp ženy v jeho obecnosti společné, tak i rysy specifické. V souladu s některými českými pracemi z oblasti kulturní historie, etnologie a sociologie je zde poukázáno jednak na významnou úlohu ženského těla (ve vztahu k sexualitě a plodnosti), jednak na vzájemné působení biologických a kulturních faktorů v utváření tradičního obrazu ženy. Popis tradičních jazykových stereotypů spojených se ženou, který se v mnoha ohledech nemohl nedotknout i komplementárních stereotypů vázaných k muži, může do budoucna posloužit jako východisko pro zkoumání současných stereotypů.

Mgr. Anna Christou, Ph.D., je absolventkou doktorského studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, obor český jazyk. Zaměřuje se na etnolingvisticky orientovaný výzkum, je členkou společnosti pro kognitivně- kulturní lingvistiku, etnolingvistiku a antropolingvistiku Antropolingva a autorkou několika studií o jazykovém obrazu ženy. Kromě etnolingvistiky se věnuje češtině jako cizímu jazyku, vede kurzy češtiny pro cizince, účastní se tvorby jazykových zkoušek, píše odborné texty a působí jako metodička.

Koupit v e-shopu (print)

Koupit v e-shopu (online: pdf)